BNP och BNP per capita

BNP

Ett lands BNP (bruttonationalprodukt) är ett mått på värdet av dess sammanlagda varu- och tjänsteproduktion under en viss period, vanligtvis ett kalenderår. Beräkningar av BNP är oftast inriktade på de reella förändringarna vilka är de som kvarstår efter att man tagit hänsyn till inflationen. Det finns olika sätt att beräkna BNP på. En metod är att räkna samtliga utgifter, den så kallade utgiftsmetoden, vilken utgår från att summan av alla utgifter motsvarar värdet av alla produkter. En annan metod, inkomstmetoden, beräknar summan av producenternas inkomster med utgångspunkt i att denna måste motsvara det definitiva förädlingsvärdet för produkterna. Eftersom hela den faktiska produktionen inte kan uppskattas i pengar bör BNP som mått på värdet av den sammanlagda produktionen tolkas med förnuft. Snarare är det den ekonomiska aktiviteten som BNP mäter.

BNP per capita

Per capita är latin och betyder ordagrant “efter huvuden” men används i betydelsen “per person”. BNP per capita står alltså för BNP-värdet delat med landets befolkningsmängd. Det finns ett uppenbart positivt samband mellan ett lands generella hälsa och levnadsstandard och dess BNP per capita. Ett problem med måttet är dock att det inte beskriver de ekonomiska klyftorna i ett land.

En metod som används för att kunna jämföra värdet av olika länders valutor är köpkraftsparitet (PPP). Köpkraftsparitet tar hänsyn till växelkurs, inflationsnivå och levnadskostnad. BNP med köpkraftsparitet står för det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster summerat med värdet av bruttoinvesteringar samt värdet av exporten minus importen. Dividerar man detta med landets totala invånarantal får man alltså BNP per capita med köpkraftsparitet. Enligt beräkningar av länders BNP per capita gjorda 2017 av FN:s Internationella valutafonden  ligger Qatar i topp följt av Luxemburg medan Sverige kommer på plats nummer 16.