Marknadsekonomi och planekonomi

Ett ekonomiskt system

är ett nätverk av institutioner och regler inom en organisation som används för att samordna knappa resurser. Det finns i grunden främst två motsatta huvudtyper av ekonomiska system: planekonomi och marknadsekonomi. Medan planekonomi är ett totalt centraliserat system är det marknadsekonomiska systemet istället helt decentraliserat. Det innebär att i en planekonomi planerar och styr staten ekonomin medan det är marknaden i sig själv som sköter den biten i en marknadsekonomi.

Kapitalismen

Kapitalismen är en typ av marknadsekonomiskt system och är ett av de vanligaste systemen i det västerländska samhället. Ett kapitalistiskt system innebär att produktionsmedlen ägs privat och produktionen regleras av marknadskrafterna. Överskottet man får i vinster av produktionen läggs på att öka produktiviteten och på så vis expanderas ständigt vinsterna. Kapitalismen har genom tiderna kritiserats på grund av sin expansiva karaktär som i längden leder till överproduktion. Den mest inflytelserikaste kritikern av kapitalismen blev Karl Marx (1818-1883). Han menade att kapitalismen ledde till växande koncentration och monopol, kriser samt djupnande klassmotsättningar.

Många ekonomiska system är så kallade blandekonomier. I de nordeuropeiska länderna som Sverige råder ett blandekonomiskt system genom en stor offentlig sektor och en marknadsstyrning som också delvis styrs av skatter och lagar.