Allmänt om ekonomi

Ekonomi kan sägas vara läran om att hushålla med begränsade resurser. Vanligtvis förknippas ekonomi med pengar men resurser kan syfta på mer än så. I Nationalencyklopedin definieras begreppet ekonomi som en “vetenskaplig disciplin som omfattar studiet av resursers bildande, organisation och användning, dvs. av alla de arrangemang inom vilka människor söker sin bärgning och försöker tillfredsställa sina behov.”

Försörjning

Ekonomisk historia som vetenskap har ytterst handlat om hur människor genom tiderna tillgodosett sina grundläggande behov av försörjning. Som begrepp står försörjning för att någons grundläggande livsbehov fortlöpande tillfredsställs. Försörjning finns som en del av ett arbetsområde inom Försvarsmakten och går ut på att säkerställa att förband inom det militära har tillgång till vatten, mat, drivmedel, ammunition och andra nödvändigheter när de är på uppdrag. Att få sina behov av försörjning räknas ofta som en mänsklig rättighet. I FN:s stadga om mänskliga rättigheter, 25:e artikeln uttrycks bland annat att var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande och rätt till trygghet i händelse av förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll”. I vilken grad och på vilket sätt medborgare i länder har rätt att få sina försörjningsbehov tillgodosedda är en politiskt grundläggande tvistefråga.

Ekonomi och handel

Till stor del hänger ekonomi ihop med handel och ekonomins historia med handelns utveckling. I tusentals år har människor världen över ägnat sig åt handel med varandra avseende det frivilliga bytet av varor och tjänster mellan två eller flera parter. Innan myntens och sedlarnas tillkomst bytte man saker med varandra genom byteshandel och genom byteshandeln växte ett värderingssystem fram. Föremålen som byttes skulle helst motsvara varandra i värde. I takt med att ett systematiskt sätt att värdera föremål på utvecklades, vidgades arenan för handel och marknader uppstod. De första mynten tillverkades för cirka 2500 år sedan i Lydien (nutida Turkiet) och var en blandning av silver och guld. Papperspengar började första gången användas på 1000-talet i Kina varifrån det sedan snabbt spred sig över världen. Idag har mynt och sedlar kompletterats med elektroniska betalningsmedel.

Skilda ekonomiska villkor och förutsättningar

Handeln har utvecklats enormt under åren och har tack vare att den förutsatte tilltro mellan handelsparterna bidragit till mer civiliserade samhällen. Dock har den inte enbart varit av godo. En av orsakerna till kolonialismen var att länder i Europa ville importera billiga råvaror till exempel. Kolonialismen har i sin tur medfört en rad ekonomiska konsekvenser. Inte minst i form av handelsvillkor som gynnar de forna koloniserande på bekostnad av de forna koloniserade. Med begreppet nykolonialism avses bland annat en ekonomisk exploatering av de koloniserade länderna som fortfarande äger rum trots att den direkt territoriella kontrollen upphört.

Den ekonomiska globaliseringen påverkar också enskilda länders ekonomiska villkor och förutsättningar genom att medföra en omorganisation av länders produktion. I sin tur påverkar en sådan omorganisation andra samhälleliga fenomen som bland annat klasstrukturer, arbetsliv och tillämpningen av teknik. Den ekonomiska globaliseringen har fått världsekonomin att öka.